Site menu:

Informatie:

Koor 4U, bijna 35 jaar!

Links:

Aksent

De koers van 4U (for you)

Van jongerenkoor naar gemeenschapskoor                                             4U is begin jaren tachtig van start gegaan als jongerenkoor. Een aantal pioniers van toen is het koor altijd trouw gebleven waaronder de dirigent en pianist. De gemiddelde leeftijd van de leden nam mede daardoor langzaam toe. Inmiddels is van een jongerenkoor geen sprake meer. 4U heeft zich ontwikkeld tot een koor waarin de leeftijd van de leden geen rol speelt. Iedereen die zich bij ons thuis voelt,  is welkom. Tegenwoordig is, behalve de vriendschappelijke en sociale band met elkaar,  de gemeenschappelijke passie voor het zingen en het ondersteunen van de liturgie de bindende factor. 

Wat beweegt 4U?                                                                                 Bij 4U staat de kwaliteit van de zang en het creŽren van een prettige sfeer voorop. En hoopt op die manier de geloofsbeleving te kunnen intensiveren en de participatie van de kerkgangers te bevorderen. Onze insteek is om het geloof in een breder perspectief te plaatsen en daardoor ook kerkgangers te trekken die zich minder met de klassieke geloofstraditie verbonden voelen. 4U wil graag een wezenlijke bijdrage blijven leveren aan het ontwikkelen en uitvoeren van eigentijdse liturgische vormen die passen binnen de bestaande tradities van de katholieke kerk. Dat komt tot uitdrukking in het repertoire, de centrale thema’s van de vieringen en de keuze voor de teksten. Het belang van de voorbereiding van de vieringen neemt alleen maar toe, nu in de nieuwe parochiŽle opzet voorgangers niet meer gebonden zijn aan een kerkplek en de parochianen de zorg voor een goede uitvoering van de liturgische vieringen in belangrijke mate zelf mee moeten dragen.

Muziek en tekst bij de vieringen

Het repertoire                                                                                           4U vindt het belangrijk dat het muziekrepertoire voor de deelnemers aan de vieringen meer betekenis heeft dan alleen een muzikale omlijsting.  Met de muziek wil 4U emotie brengen, de kerkgangers een gevoel van herkenning en saamhorigheid geven en  tegelijkertijd ruimte bieden voor een individuele beleving van het geloof. Daarom is het repertoire heel divers samengesteld. Elk lied roept een eigen sfeer op en heeft een eigen functie binnen de liturgie. Door een muzikaal programma samen te stellen dat aansluit op het centrale thema van de viering, ontstaat eenheid binnen deze diversiteit. 4U hecht er ook aan dat de muziek de parochianen niet alleen raakt, maar hen ook uitnodigt om mee te doen. De herkenbare liederen uit de gebruikelijke zangbundels dragen daar zeker toe bij maar dat kan ook met eigen arrangementen op aansprekende Nederlandstalige teksten.    

De teksten                                                                                                 4U verbindt liturgische met hedendaagse teksten waarin ieder zijn eigen zoektocht naar antwoorden op essentiŽle levens- en geloofsvragen herkent.  Deze teksten kunnen kritisch zijn, lovend of verwonderend. Zij stemmen in elk geval altijd tot nadenken. 

Behoud van eigen karakter                                                                     4U vindt het belangrijk om binnen het grotere samenwerkingsverband het eigen karakter van de locatie St Ansfridus te blijven koesteren en ondersteunen om te voorkomen dat het “thuisgevoel” van deze geloofsgemeenschap verloren gaat.  Juist bij het toelaten en toejuichen van verscheidenheid binnen de nieuwe parochie wint deze samenwerking aan (aantrekkings)kracht. De vanzelfsprekendheden van de ťťn zijn immers  de verrassingen voor de ander. Het kan buitengewoon inspirerend zijn om vanuit hele andere invalshoeken de liturgie vorm te geven. Tegelijkertijd is het prettig om bij het aangaan van deze nieuwe uitdaging te kunnen terugvallen op het oude vertrouwde. 4U streeft ook naar een harmonieuze samenwerking met andere koren, met behoud van de eigen identiteit.            

Speciale vieringen                                                                                   4U blijft zich inspannen voor kwalitatieve vieringen rond Pasen en Kerst.

Andere activiteiten                                                                             Binnen 4U speelt maatschappelijke betrokkenheid een belangrijke rol. Naast het zingen zetten verschillende koorleden zich met volle overtuiging in voor activiteiten buiten de vieringen. Zij willen dat ook in de toekomst blijven doen op de verschillende terreinen  van diaconie, de catechese en gemeenschapsopbouw (de kerststallententoonstelling, taartenbuffet etc).

Meer dan muziek                                                                                    4U is meer dan alleen muziek brengen, letterlijk en figuurlijk. Muziek maken is een soort van drie-eenheid. Als het koor, de dirigent en de pianist goed op elkaar zijn afgestemd,  ontstaat een  herkenbare eigen stijl,  die mensen raakt.  De dirigent, Rudolph van Calcar en de pianist, Ron Adelaar, hebben de afgelopen jaren met veel plezier liturgische gezangen en liederen gecomponeerd op bestaande gebeden, op teksten van de vaste gezangen en op gedichten en teksten die 4U tijdens het voorbereidingen van de vieringen is tegengekomen. De mix van de meer klassieke stijl van componeren en arrangeren van Rudolph en de meer moderne inslag van Ron qua componeren, geeft vaak een mooie synthese en heeft onmiskenbaar bijgedragen aan een heel eigen geluid. Zij hebben samen jaren geleden de basis gelegd voor de mooie arrangementen van onze Kerstliederen met orkestbegeleiding.

4U onderscheidt zich niet alleen met muziek, maak ook met de voorbereiding van diverse vieringen. De koorleden gaan daarbij op zoek naar de rode draad, verwoorden dat in een aansprekend thema voor de viering en proberen zoveel mogelijk aspecten daarvan in beeld te brengen aan de hand  van teksten en liederen die zij er zelf bij zoeken. Het is een handreiking waarmee 4U de deelnemers van de viering houvast en inspiratie hoopt te geven.